gototopgototop

หน้าหลัก

ประมวลภาพกิจกรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                                                   

  นายสมัคร ราชเมืองมูล
 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษา
นักบริหารงานท้องถิ่น

 

 

 

  
     

 

    

  นางณิชกานต์ นันตาลิต  นายปิยพงษ์ สิมะพรม   น.ส.พันธ์วิรา จินดาธรรม นางนงเยาว์ อินกอง 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 

 

ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
 

  ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ระดับ คศ.1
รักษาการแทน หัวหน้า
ศพด. ตำบลหนองแรด

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ระดับ คศ.1

 

 

  

  

  
นางรัชนีกร นะวะยศ     นางอำไพ สุภาพ   นางปริญญา วีระเดชประไพ   น.ส.ปุณฑริกา ฐานะกอง
ผู้ช่วยหัวหน้า
ศพด. ตำบลหนองแรด
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

แม่บ้าน
ศพด. ตำบลหนองแรด

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช