gototopgototop

หน้าหลัก

กิจการสภา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                               


  นายสมัคร ราชเมืองมูล
 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ


 

            

 

  
 
             


             นางสาวปิยะวี  อวดร่าง

 นายคุณวุฒิ  สืบสม
  นางสาวพันธ์วิรา จินดาธรรม
นางนงเยาว์  ฐานะงาม

นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 

 

ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
 

  ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ระดับ คศ.2
รักษาการแทน หัวหน้า
ศพด. ตำบลหนองแรด

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ระดับ คศ.1   


                


               


            

นางรัชนีกร นะวะยศ     นางอำไพ ไชยชุมพล   นางสาวนราจันทร์  ปงใจ
  นางเรียม  อุดเขียว

ผู้ช่วยหัวหน้า
ศพด. ตำบลหนองแรด
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก  

ผู้ดูแลเด็ก                        


   
             
               


นางสาววิชชุตา  วิชาดี

นางสาวลาวัลย์  ปรีเปรม
นายศรีมา  เตชะสิทธิ

ธุรการ
แม่บ้าน
ภารโรง

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh