gototopgototop

หน้าหลัก

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                                                                                   


  นายสมัคร ราชเมืองมูล
 

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้ากองการศึกษา

 


 

 

  
  
  

 

    


  นางณิชกานต์ นันตาลิต
 นายปิยพงษ์ สิมะพรม   น.ส.พันธ์วิรา จินดาธรรม นางนงเยาว์ ฐานะงาม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
 

 

ผู้ช่วยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
 

  ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ระดับ คศ.1
รักษาการแทน หัวหน้า
ศพด. ตำบลหนองแรด

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครู ระดับ คศ.1

 

 


  


  


  
นางรัชนีกร นะวะยศ     นางอำไพ ไชยชุมพล  
 
ผู้ช่วยหัวหน้า
ศพด. ตำบลหนองแรด
  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
 

 

 

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh