gototopgototop

หน้าหลัก

กิจการสภา

สำนักงานปลัด

                                                                             


  นายสุรเชษฐ์ กรงจักร์
 

ปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

                                 


                                                        


นายสมัคร ราชเมืองมูล
นางสาวพจนารถ  ฉายา

รองปลัด อบต.
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



                                                                                 

       ส.อ.สิทธิศักดิ์ โคมสว่าง
 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.




                           

                  

                                       

                                     

 นางมาริสา สายบัว  
 นายจารุวิทย์ สุเมธาลังการ นางดารุณี ธะนะวงศ์

 

 นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


 

  นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


                         

                    
                    

 


น.ส.กาญจนา  ศิริแสน   นายสังวาลย์  ดวงตา
  นายเอนก อิ่นคำ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน
  ผู้ช่วยป้องกัน


                         


                      
                   


  

       นางทรัพย์ สุขสำราญ  
นายวิทวัส  อิ่นคำ
นางกาญจนา ภูด่านวัว
  พนักงานจ้างทั่วไป
แม่บ้าน

พนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh