gototopgototop

หน้าหลัก

กิจการสภา

กำหนดชำระภาษีอากรของอบต.หนองแรด ประจำปี 2563

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2563 - 28 ก.พ.2563

และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน


ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2563 - 31 มี.ค.2563


ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2563 - 30 เม.ย.2563