gototopgototop

หน้าหลัก

กำหนดชำระภาษีอากรของอบต.หนองแรด ประจำปี 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562 - 28 ก.พ.2562

และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน


ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1) และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562 - 31 มี.ค.2562


ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2562 - 30 เม.ย.2562เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช