gototopgototop

หน้าหลัก

ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559

 

ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2559

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ประจำปี พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. การจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยนายกอบต.หนองแรดและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
2. การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่นทำความสะอาดภายในบริเวณสถานที่สาธารณะเช่น วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
3. การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียน ถวายเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ ในเขตตำบลหนองแรด รวมทั้งมีการฟังพระธรรมเทศนาคำสอนจากท่านพระมหาธรรมญาน ณ วัดดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแรด โดยการจัดกิจกรรมอาจร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่ด้วย  
4. การทำกิจกรรม 5 ส. ภายในสำนักงาน
5. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ในวันสำคัญทางศาสนา
6. กิจกรรมร่วมบริจาคเงิน/ช่วยเหลือสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ และร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ
7. กิจกรรมทำความสะอาดที่ทำการอบต.หนองแรด และบริเวณสวนสาธารณะ
8. กิจกรรมการร่วมกันปลูกต้นไม้กรณีร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
9. กิจกรรมการร่วมบริจาคเงินจัดซื้อชุดนักเรียนชุดพละให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแรด

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช