gototopgototop

หน้าหลัก

คู่มือการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

Print PDF

คู่มือร้องทุกข์ / ร้องเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด

ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย

 

วัตถุประสงค์
     การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ /
ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงานและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด จึงต้องกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด
ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
     
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ /
ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่อง
มาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด ในเรื่องดังต่อไปนี้
          
1.1 กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
          
1.2 กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
          
1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
          
1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
          
1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
     
2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหาย
ต่อบุคคลอื่น
     
3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน
    
1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
          
(1) วัน เดือน ปี
          
(2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
          
(3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวนสอบสวนได้
          
(4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
    
2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทางเว็บไซต์ www.nongrat.go.th
ของอบต.

 

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
    
1. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่า
เป็นบัตรสนเท่ห์
    
2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
    
3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน
    
1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองที่ทำการ อบต.หนองแรด  (คลิกเพื่อพิมพ์แบบฟอร์มร้องทุกข์)
    
2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ อบต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230
    
3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื้องต้นหมายเลขโทรศัพท์
          
* นายก อบต. 089-5591286
           * ปลัด อบต.
081-0255616
    
4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ www.nongrat.go.th
    
5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน e-mail address : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

     กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อ
กลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะ
ถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

แจ้งมายัง ผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
     ตามที่มีผู้ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทาง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ข้างต้นว่า " ร้องทุกข์ไปทำไม ร้องไปก็ไม่ได้เรื่อง "
นั้น ผู้ดูแลช่องทางนี้ขอเรียนว่า ท่านได้อ่านเงื่อนไขในการร้องทุกข์ / ร้องเรียน และปฏิบัติตามในการให้ข้อมูล
ครบถ้วนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่ที่มีสามารถติดต่อได้ เมื่อท่านไม่แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และเมื่อ
ตรวจสอบเรื่องหรือดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ร้องเรียนแล้ว ผู้ดูแลช่องทางนี้ก็ไม่สามารถจะแจ้ง
ผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนให้ท่านทราบได้
    
ดังนั้นการดำเนินการตามช่องทาง " ร้องทุกข์ / ร้องเรียน " ผู้ร้องต้องปฏิบัติตามหรือยอมรับตามเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ด้วย

 

 


Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh