gototopgototop

หน้าหลัก

คู่มือสำหรับประชาชน

- การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การรับชำระภาษีป้าย

- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
- การแจ้งถมดิน
- การแจ้งขุดดิน

- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
   เป็นบุคคลธรรมดา

- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
-
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
- การบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh