gototopgototop

หน้าหลัก

ประมวลภาพกิจกรรม

คู่มือสำหรับประชาชน

พระราชบัญญัติการอำนวยควาสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

- การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การรับชำระภาษีป้าย
- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
- การแจ้งถมดิน
- การแจ้งขุดดิน
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน
   เป็นบุคคลธรรมดา
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
- การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
- การบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
- การขอรับข้อมูลข่าวสารทางราชการ

Add comment

กรุณาใช้คำสุภาพในการโพสต์


Security code
Refresh