gototopgototop

หน้าหลัก

พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

          สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 5 มอบเกียรติบัตร
เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผ่านการประเมินการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับดี