gototopgototop

ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540


แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นฯ


ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องทิ่น


ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฯ


ประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบ "ปักหมุดเมืองไทย จังหวัดเชียงราย"รายงานผลคะแนนการประเมิน ITAรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ


ประกาศมอบอำนาจของนายก อบต. ให้รองนายกฯ ปลัดและรองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน
สายด่วนนายกฯ


          089-5591286

กำนันตำบลหนองแรด

     
         นายสมนึก  วิงวอน

พนักงานดีเด่น

   ประจำเดือนตุลาคม 2563
     
        นายสังวาล์  ดวงตา

          พนักงานทั่วไป
       
   >ทำเนียบพนักงานดีเด่น<

หน้าหลัก

บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย

กิจการสภา

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าว

Written on 03 August 2020 by admin
--2563ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.2563 - 28 ก.พ.2563 และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.1)...

เกร็คความรู้เรื่องโรคติดต่อ

Written on 11 March 2017 by admin
2017-03-11-09-37-38  >> การป้องกันโรคไข้เลือดออก <<       >> โรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูร้อนนี้ <<     >> รู้จักกับโรคหัด <<     >> รู้จักกับโรคเอดส์...

.. 

 


ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

ผลงานดีเด่นอบต.หนองแรด

Written on 15 February 2017, 11.37 by admin
2017-02-15-04-38-51    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดเชียงรายดีเด่น ประจำปี
Written on 31 January 2012, 16.34 by admin
2012-01-31-09-36-10           สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ร่วมกับสำนักสุขศาสตร์และสุขอนามัยที่ 5 มอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผ่านการประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า